iGedac

Gremi Empresarial

d'Ascensors de Catalunya

Plataforma per a la certificació i notificació de
butlletins de manteniment i altres documents

Servei compatible amb les
aplicacions de les empreses

Les empreses responsables de realitzar les revisions i els butlletins de manteniment disposen de solucions informàtiques heterogènies.

iGEDAC ofereix un model flexible d'integració per facilitar l'accés als serveis de certificació i notificació fefaent dels butlletins a tercers.

Servei de notificació
fefaent amb web privada

Modalitat recomanada per a aquelles empreses que no necessiten realitzar un volum elevat de notificacions al dia.

iGEDAC ofereix una zona privada per usuaris des de la qual poden enviar notificacions certificades a tercers per e.mail o missatge SMS generant un enllaç al document de manera que quedi acreditat l'accés al mateix per part del destinatari.

Servei de notificació
mitjançant integració

Modalitat recomanada per a aquelles empreses que necessiten realitzar un volum elevat de notificacions diàriament.

iGEDAC ofereix una API Rest per facilitar la integració des de les aplicacions informàtiques de l'empresa. L'API permet tant la realització d'enviaments en les seves diferents modalitats com el seguiment dels lliuraments i accessos als documents notificats.

Qualitat probatòria

Per a cada transacció realitzada iGEDAC genera una acta d'evidències certificada que conté tots els elements probatoris (el document, el missatge enviat, la confirmació de lliurament, ...)

Cada acta d'Evidències se sotmet a certificació electrònica i datat digital.

Els datats electrònics aplicats a cada acta d'evidències es protegeixen mitjançant encadenament i aquest és remès a custòdia notarial.

Notificació Combinada per
garantir la máxima eficacia

iGEDAC ofereix la modalitat de Notificació Combinada per fer arribar el document al destinatari mitjançant SMS o e.mail amb enllac i, en cas de no constar l’access al document, notificar-ho automaticament mitjançant e.mail amb el document adjunt